Vår forskning och avdelningar

Vår institution består av fyra avdelningar som bedriver spännande forskning och undervisning. Under rubriken Forskning i sidans vänstermeny hittar du information om respektive avdelning och deras forskning.

Centrumbildningar och andra nätverk

Institutionen för elektroteknik driver eller deltar i flera forskningscentra och andra större samarbeten inom och utanför Uppsala universitet:

STandUP for Energy

STandUP for Energy samlar ledande forskargrupper inom fyra universitet för att finna lösningar på några av dagens mest angelägna energiproblem – de globala utmaningarna med klimatförändring och övergång till hållbar energiförsörjning. För att den storskaliga användningen av el från förnybara energikällor ska öka måste nya och existerande teknologier utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv på energisystem. Fokus ligger på samhällsnyttiga och hållbara lösningar som enkelt kan överföras till industrin, med en trygg och hållbar energiförsörjning som mål.

Centrum för naturkatastrofslära (CNDS)

CNDS utgör idag Sveriges ledande centrumbildning för forskning kring naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Miljön präglas av produktiva tvärvetenskapliga samarbeten över samhälls-, teknik- och naturvetenskapliga områdesgränser samt stadigvarande samarbeten med offentliga organisationer och näringsliv för att tillsammans bemöta samhällets utmaningar kopplat till klimat och miljö, samt hållbar utveckling. 

Svenskt vattenkraftcentrum (SVC)

Svenskt vattenkraftcentrum, SVC bildades 2005 och är från 2018 ett kompetenscentrum. Genom forskning och utveckling av teknik, system, metoder och frågor kring vattenkraft och dammar bidrar vi till ett förnybart energisystem.I Uppsala fokuserar verksamheten på elsystemet och dess generatorer och hur de ska konstrueras, styras och kontrolleras i samverkan med övriga delar av kraftsystemet. Nya analysmetoder gör det möjligt att förstå olika fenomen som uppstår och att verka tillsammans med de olika komponenter som finns i elsystemet. Vattenkraftens reglering av elnätet är viktiga frågor. 

Svenskt centrum för el-energi lagring och balansering  (SESBC)

Vår vision är att det framtida energisystemet ska vara hållbart och att elkraftssystemet kommer att spela en avgörande roll för förverkligandet av det 100 % förnyelsebaserade samhället, där elkraftsystemet inte ska vara en begränsande faktor för samhällsutvecklingen – tillgänglig , säker och pålitlig var som helst, i vilken skala som helst och när som helst. Svenskt Ellagrings- och Balanseringscenter kommer att vara en viktig möjliggörare för att nå det 100 % förnybara systemet genom att etablera ett tvärvetenskapligt och internationellt konkurrenskraftigt svenskt nav för spetskompetens inom forskning och industriellt samarbete. Spetsforskning kommer att bedrivas med fokus på tre forsknings- och innovationsskikt: system, material och enheter för energilagring och intelligenta energiledningssystem. Det breda konsortiet av 5 akademiska och 30 icke-akademiska intressenter ger en enorm potential att driva innovation och överföra kunskap till industrin och offentliga aktörer.

Swedish Electromobility Centre (SEC)

Swedish Electromobility Centre, SEC, är ett nationellt forskningscentrum för elektromobilitet. Den förenar Sveriges kompetens och fungerar som en plattform för samarbete mellan akademi, industri och samhälle.

Tidigare centra

 • Centrum för förnybar energiomvandling (CFE)
 • KIC InnoEnergy: KIC InnoEnergy är en bred europeisk satsning för att utveckla de entreprenörer och företag som bygger framtidens hållbara Europa. Detta gör vi genom master och doktorandutbildningar, stöd till nya företag samt i innovationsprojekt där akademi och industri gemensamt utvecklar produkter och tjänster inom hållbar energi. I Sverige är KIC InnoEnergy ett partnerskap mellan Uppsala universitet, KTH, ABB och Vattenfall. Vår uppgift är att utveckla teknik och tjänster för smarta elnät och elektrisk energilagring genom att få fram nytänkande personer och företag som driver utvecklingen.

Kommande disputationer

 • Shahroozi, Zahra

  Survivability control using data-driven approaches and reliability analysis for wave energy converters

  Häggsalen (10132), Ångströmlaboratoriet, Uppsala 2024-05-17 kl 09:00

  Open access
 • Jonasson, Erik

  Modeling and analysis of offshore hybrid power parks

  Sonja Lyttkens, 101121, Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala 2024-05-14 kl 09:15

  Open access
Senast uppdaterad: 2023-12-11