Vattenkraft

Inuti en vattenkraftsgenerator. Foto.

För att klara en avreglerad elmarknad med stor andel förnybara energikällor finns ett behov av att fördjupa förståelsen av gamla vattenkraftsgeneratorer samt att utveckla verktyg för att karakterisera dessa. Vi intresserar oss även för generatorns interaktion med det bredvidliggande elnätet och studerar vad transienter och andra nätstörningar som kan fortplanta sig in i generatorn har för påverkan. Med modern kraftelektronik och magnetiska aktuatorer studerar vi hur de elektriska och magnetiska aspekterna av generatorn kan styras och kontrolleras.

Ett av forskningens huvudmål är att utifrån datamodeller kunna dra slutsatser om driftegenskaper som sedan kan användas som underlag för framtida beslut om driftförhållanden och investeringar. Genom vårt engagemang i samarbetsorganet Svenskt vattenkraftcentrum (SVC) får vi också möjlighet att verifiera våra FEM-modeller med mätningar på verkliga aggregat.

För mer information om vattenkraft och vår forskning, vänligen kontakta Urban Lundin via e-post Urban.Lundin@angstrom.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-03-19