Studieplan för utbildning på FORSKARNIVÅ

Swedish title:  TEKNISK FYSIK MED INRIKTNING MOT ELEKTRONIK 

English title: ENGINEERING SCIENCE WITH SPECIALIZATION IN ELECTRONICS 

Kod: TNTEKF03

Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2011-03-09, reviderad 2019-05-15. 

Studieplanen för utbildning på forskarnivå består av tre delar: dels en allmän del, dels denna ämnesinriktade studieplan och dels varje doktorands individuella studieplan.

Mål 

Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet skall utbildningen på forskarnivå ge ytterligare insikter inom ämnets viktigare delar samt fördjupade kunskaper inom minst ett delområde. Genom handledning och avhandlingsarbete skall doktoranden göras 
väl förberedd för en kritisk och självständig forskningsverksamhet eller för annan yrkesverksamhet, där höga krav ställs på djupgående ämnesinsikt och forskningskunnande. 

Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat i muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska samt, när det gäller svensktalande doktorander, på svenska.

Ämnesbeskrivning

Elektronik beskriver samverkan mellan elektriska och magnetiska fält och laddade partiklars rörelse i olika media medan elektroniska komponenter utför kontroll av laddade partiklars rörelse. Ämnets uppgift är att studera dessa fenomen och speciellt de elektroniska komponenter, kretsar och funktioner som kan uppbyggas med utnyttjande härav. Utvecklingen av framställningsmetoder för dessa komponenter spelar därvid en avgörande roll. Forskningen är av blandad teoretisk och experimentell natur, med såväl tillämpade som 
grundläggande inslag. Forskning bedrivs främst inom området fasta tillståndets elektronik bl. a. med följande delinriktningar:

 • Komponentteknik
 • Sensorteknik
 • Mikrovågsteknik
 • Tunnfilmsteknik
 • Solcellsteknik
 • Optoelektronik
 • Flexibel elektronik
 • Kvantelektronik
 • Självdrivna elektroniska system

Samtliga delområden är ofta av tillämpad karaktär, varför doktorandens forskning ofta utförs i samarbete med någon industripartner. Omfattande internationellt samarbete kan förekomma. 
Forskningen inom fasta tillståndets elektronik använder en rad avancerade processmetoder, bl.a. jonimplantation, ALD, CVD, sputtering, förångning, torretsning och litografi samt flera speciella plasmaaktiverade processer. Forskningen använder även en rad avancerade karaktäriseringstekniker, särskilt elektriska, optiska och optoelektriska metoder. En viktig del i utbildningen avser att ge god förtrolighet med dessa processer och metoder samt kunskap om deras möjligheter och begränsningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå framgår av studieplanens allmänna del.

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som på ett tillfredsställande sätt och i tillräcklig omfattning avklarat kurser inom för ämnet relevanta områden. Särskild behörighet anses den ha som endera:

 • avlagt civilingenjörsutbildning vid svensk teknisk högskola och därvid läst kurser inom ämnesområden av relevans för ämnet;
 • i annan ordning, inom eller utom landet förvärvat kunskaper av i huvudsak samma omfattning.

Antagning

Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot elektronik skall inlämna en ansökan till prefekten vid Institutionen för teknikvetenskaper. Platser på utbildningen på forskarnivå tillsätts normalt åtta gånger per år. 

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska examensbenämning anges i ansökan. Utbildning på forskarnivå i teknisk fysik med inriktning mot elektronik ska, enligt beslut (TEKNAT 2012/215), leda fram till teknologie licentiat-/doktorsexamen. 

I samband med antagningen skall anges hur man planerar att finansiera såväl doktorandens personliga försörjning som dennes forskning.

Utbildningens uppläggning

För varje doktorand skall vid antagningen upprättas en individuell studieplan av doktoranden och dennes handledare efter samråd med forskarutbildningsansvarig professor. Planen fastställs av prefekten (på delegation av fakultetsnämnden) i samband med antagningen.  

Den individuella studieplanen skall årligen revideras gemensamt av doktoranden och dennes handledare och tillföras en sammanfattning av uppnådda resultat samt planerna för det närmaste året. Betydelsefulla förändringar och eventuell oenighet om den individuella studieplanen skall rapporteras till prefekten eller, om så bedöms nödvändigt, till forskarutbildningsnämnden.

FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Inom utbildningen på forskarnivå kan det förekomma olika slags kurser, såsom föreläsningar, litteraturstudier, praktiska övningar, fältstudier, etc. Kurserna och litteraturstudier ska ge bredare insikter i ämnet som komplement till den specialistkompetens som vinns i forskningsarbetet. De kurser som ingår i den individuella studieplanen kan dels hämtas bland kurser i den grundläggande utbildningen, dels vara andra kurser inom elektronik och andra ämnen – och då antingen läskurser eller föreläsnings- eller seminarieserier som anordnas inom eller utom institutionen.

Kurs i forskningsetik (om minst 2 högskolepoäng) är obligatorisk för licentiat- och doktorsexamen. Högskolepedagogisk utbildning (om 7,5 högskolepoäng) är obligatorisk för doktorander som undervisar inom grundnivå eller avancerad nivå. 

En introduktionskurs till studier på forskarnivå liksom en kurs i vetenskapligt skrivande rekommenderas starkt. 

Kursutbudet revideras fortlöpande. Minst 50 högskolepoäng (hp) krävs för varje doktorand. Ett urval bland följande kurser med respektive högskolepoäng ges regelbundet och minst två av 5 hp-kurserna kurserna i fet och kursiv (nr. 1 – nr. 6) skall ingå i utbildningen:

 Kurs

Poäng

Kontakt

Halvledarkomponentfysik 
Kursplan

5-10  hp

Shi-Li Zhang 

Design och process av avancerade halvledarkomponenter 

5-10 hp

Zhibin Zhang /
Shi-Li Zhang

RF- och mikrovågförstärkare 

10 hp

Dragos Dancila /
Jörgen Olsson /
Olof Bengtsson

Avancerade halvledarmaterial 

3-10 hp

Shi-Li Zhang

Sensorteknik

5-10 hp

Apurba DevRobin Augustine /  Shi-Li Zhang

Elektrisk karakterisering samt instrumentering Kursplan (på engelska)

5 hp

Zhen Zhang /
Si Chen

Optisk karakterisering av tunna filmer Kursplan (på engelska)

5 hp

Carl Hägglund(*)

Solcellsteknik Kursplan (på engelska)

5 hp

Tobias Törndahl(*)

Tunnfilmsteknologi

Kursplan (på engelska)

5 hp

Tomas Kubart /
Tobias Törndahl(*)

Vakuumteknik Kursplan (på engelska)

5 hp

Tomas Nyberg

Bioelektromagnetism

5 hp

Robin Augustine

(*) "Solcellsteknik, Institutionen för Materialvetenskap"

Dessutom förväntas att doktoranden under sin studietid på fyra år håller minst fyra presentationer vid avdelningsseminarier. En viktig aspekt med presentationerna är att utveckla förmåga att presentera på ett populärvetenskapligt sätt som kan nå en bredare målgrupp än det egna forskningsområdet. För dessa presentationer får doktoranden 1 
högskolepoäng. 

Beroende på doktorandens specialisering, kan en betydlig andel av kurserna i den individuella studieplanen väljas från närliggande ämnen, särskilt fasta tillståndets fysik, materialteori, materialvetenskaper, mikrosystemsteknik, biofysik, elektrokemi, fysikalisk kemi, biokemi, reglerteknik, signalbehandling samt AI. 

Kurserna bör fördela sig på baskurser och särskilda kurser. Baskurserna består av de sex ovannämnda kurserna i fet och kursiv (nr. 1 – nr. 6), medan särskilda kurserna kan ha inriktning mot avhandlingsarbetet och vara fördjupningskurser.

I anknytning till avhandlingsarbetet fordras vanligtvis ytterligare studier av speciallitteraturen.

FORDRINGAR FÖR DOKTORSEXAMEN

För doktorsexamen fordras dels godkända prov på de kurser som ingår i den för varje doktorand fastställda individuella studieplanen, dels godkänt disputationsprov. Utbildningen, som leder till doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), varav 
avhandlingsdelen omfattar minst 120 högskolepoäng och kursdelen omfattar minst 50 högskolepoäng.

FORDRINGAR FÖR LICENTIATEXAMEN

En etapp i utbildningen på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier), kan avslutas med licentiatexamen. För denna fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i etappen, dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier 
om minst 60 högskolepoäng godkänd. Kursdelen omfattar minst 30 högskolepoäng.

ÖVRIGT

Avhandlingsarbetet i elektronik kan i många fall med fördel väljas med anknytning till problem som är aktuella inom näringslivet eller vid branschforskningsinstitut och liknande organisationer.  

Ytterligare upplysningar kan erhållas från forskarutbildningsansvarig professor i teknisk fysik med inriktning mot elektronik.

Senast uppdaterad: 2022-10-06