Examensarbeten

Lediga Examensarbeten


Underwater communication for wave power parks (endast på engelska)

Project description
Due to a large potential of ocean waves [1], wave energy has a potential to contribute to a future renewable electricity production. Many researchers and engineers across the globe are striving to find an efficient way to convert the energy of waves to a useful electric energy. At the Division of Electricity of Uppsala University, wave power research started in 2002. The concept developed, studied and tested experimentally at Uppsala University consists of a buoy resting of the sea water surface and connected to the translator of a linear generator moored on the seafloor (see the figure below).

Vågkraftboj sett under vatten. Illustration.

In the experimental setup it is often required a reliable communication between the measurement system installed on the buoy with the measurement system placed next to the generator. Since the direct communication through the wire is not possible due to complex motion of the buoy and the risk of a quick rupture and damage of the communication cable and due to the hostile saline environment the radio communication underwater is not possible, a new communication system should be suggested and tested. The new communication system will be based on sonar principles using piezoelectric transducers similar to that in submarine communication [2].

Goal
The goal with the master thesis project is to develop, build and test system for underwater multi nodal communication between buoy and generator: for the data transmission above / below the sea water and synchronization of digital clocks of both measurement systems of the buoy and generator.

References

[1]    T. W. Thorpe, “An overview of wave energy technologies: status, performance and costs - moving towards commercial viability,” IMECHE Seminar, London, UK, no. 30 November, pp. 1–16, 1999.
[2]    Ali, Mohammad & Jayakody, Dushantha Nalin & Perera, Tharindu & Sharma, Abhishek & Srinivasan, Kathiravan & Krikidis, Ioannis. (2019). Underwater Communications: Recent Advances.

Supervisors and contact: Robin Augustine (Robin.Augustine@angstrom.uu.se), Irina Temiz (Irina.Temiz@angstrom.uu.se)


Förnybart Mikro-Grid

Vi söker 1 alternativt 2 examensarbeten inom Mikro-Grid för förnybart off-Grid system

Bakgrund
Vid avdelningen arbetar vi med olika koncept för förnybar elgenerering. Vid dessa
används elektriska maskiner och kraftelektronik. Vi vill öppna upp för 1 eller 2
examensarbeten (30Hp) alternativt 2 examensarbeten (15Hp) inom gruppen som vill
arbeta med utveckling av konkret mikro-grid (”mikronät”) system för förnybar energi,
med lokal lagring, förnybara källor och lokal konsumtion.

Examensarbetet utförs i 4 delar där syftet är att:

 • Utvärdera olika typer system med avseende på BMS (battery management system) och laststyrning. Välja system
 • Utveckla elsystem för styrning av laddning från källor och last
 • Välja lämplig solcells-system
 • Konstruera ett mikro-grid med de förnybara källorna, valda system för tillgänglig lagring och aktuell last

Målet med projektet är att få ett litet men komplett mikro-grid system funktionsdugligt
så att det kan användas i vidare examensarbeten och forskning. Detta innebär att
projektet bli mycket tillämpat.

Din profil
Vi söker personer som är drivna och intresserade av praktiskt arbete i Lab med sikte
på att kunna installera en prototyp i fält vid projektets slut. Gärna erfarenhet från att
konstruera eller installera konkreta system med inriktning mot elkraft och viss
programmerings intresse.

Lämplig bakgrund: F, E, ES, STS eller EI

Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö i en kreativ grupp. Medverkan i projekt
som leder hela vägen till installation. Du kommer att arbeta nära handledarna och
övriga i projekten som mynnar ut i konkreta testinstallationer.

Kontakta Hans.Bernhoff@angstrom.uu.se för mer info eller sök direkt genom att
skicka in CV + betygs-utdrag


På Elektricitetslära har vi kontinuerligt examensarbeten, både 15 och 30 hp, för ingenjörer i första hand. Lämplig utbildning är E, F, Y, ES, D, Q, Z, T, M, eller motsvarande. De olika ämnesområdena och deras kontaktpersoner är:

Vattenkraft – Urban Lundin
Vindkraft – Hans Bernhoff
Vågkraft – Rafael Waters
Strömkraft – Karin Thomas
Diamantelektronik – Jan Isberg
Energilager – Hans Bernhoff
Ekologi – Jan Sundberg
Geotermisk energi Urban Lundin och Mats Leijon

Kontakta personerna ovan för en diskussion om aktuella examensarbeten. Förbered dig genom att fundera igenom vad du helst vill göra, till exempel teoretiska beräkningar, experiment, simuleringar eller ritningar, samt när du har tänkt genomföra ditt examensarbete. Vår framförhållning är i allmänhet ungefär ett halvår så det är bra att vara ute i god tid. Har du egna idéer är vi öppna för förslag och diskussion.

Examensarbetena innehåller alla eller delar av följande moment:

 • Litteraturstudie inom relevant område
 • Utformning av modell (för konstruktion eller simulering)
 • Simulering av modeller
 • Utvärdering av simuleringar
 • Byggnation av experimentuppställning
 • Experiment
 • Utvärdering av experiment
 • Slutsatser och iakttagelser
 • Rapport

En beskrivning av ämnesområdena finner du under fliken ”Forskningsprojekt” och under ”Publikationer” kan du se titlar på redan genomförda examensarbeten. Ett examensarbete ska innehålla följande moment: litteraturstudie, experiment eller annat utförande, sammanställning av resultat, rapportskrivning och att komma fram till en slutsats. Materialet ska dokumenteras i en rapport samt rapporteras muntligt i en presentation.
Ett par typexempel följer här (dessa är inga konkreta exjobb, men kan hjälpa dig att hitta rätt). Större projekt kan delas upp på flera examensarbeten.

Typexempel 1:
Ett designprojekt som syftar till att optimera en generatordesign med avseende på elektriska, mekaniska och termiska parametrar. I examensarbetet ingår litteraturstudier, CAD-ritning samt generatorsimuleringar. Designen ska innehålla såväl en generatordesign som en mekanisk design för generatorns montage eller inneslutning. Här söker vi en praktisk student, gärna med vana av ritningar.

Typexempel 2:
Beräkning av strömningar i vatten kring turbinblad och andra strukturer. Då många av avdelningens projekt avser energiutvinning ur vatten i rörelse kommer det bli aktuellt med beräkningar och simuleringar av hydrodynamisk karaktär. Arbetet innehåller då en instuderingsdel samt beräkningar och simuleringar i Matlab eller liknande. En matematikintresserad student sökes.

Typexempel 3:
Programmering av motor för styrning av en prototypgenerator. Inom de olika projekten byggs prototyper (jfr. typexempel 1) och för att dessa ska kunna styras krävs en motor med en styrenhet. Examensarbetet omfattar problemformulering, lösning och implementering. Datainsamling sker troligen med samma styrenhet (dator) som styrningen för att möjliggöra återkoppling av signaler. Viss reglerteknik är bra och uppgiften delas troligen på två examensarbeten.

Typexempel 4:
Alla typer av förnybar elektricitetsgenerering måste vara ekologisk. Därför kan det även tänkas vara möjligt för en miljöintresserad student att ha en sådan aspekt på sitt examensarbete, till exempel genom att granska påväxt och hur den kan inverka på turbiner och generatorer.

Ämnesområden, exempel:
Teknik\Elektroteknik
Teknik\Teknisk fysik
Teknik\Väg- och vattenbyggnad
Teknik\Energisystem

Uppdragsgivare:
Uppsala Universitet
Institutionen för Teknikvetenskaper
Avd. Elektricitetslära
Box 534
751 21 UPPSALA

Last modified: 2022-03-15